PAS OP! Nieuwe bestellingen worden pas weer opgepakt vanaf 26-09-2023!

Algemene Voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

INHOUD

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities
In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of een derde worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 5. Voortgezette uitvoeringsovereenkomst: een overeenkomst voor de levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel, daaronder begrepen e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die overeenstemt met het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en die producten, (toegang tot) digitale content en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die door de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot aan het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of aanvullend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Standaardformulier voor intrekking: het in Appendix 1 opgenomen Europese standaardformulier voor intrekking;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.

Artikel 2 - De identiteit van de Ondernemer
Het Volgende Biertje

Bezoekadres: Julianaplein 7D, Amsterdam, 1097DN, Nederland
E-mailadres of ander elektronisch communicatiemiddel dat aan de consument wordt aangeboden met dezelfde functionaliteit als e-mail; jeroen@hetvolgendebiertje.nl
KvK-nummer; 82753350
BTW-identificatienummer; NL003723404B27

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningenstelsel: informatie over de toezichthoudende autoriteit;

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarvan hij lid is;
- de titel van zijn beroep, de plaats in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en informatie over waar en hoe deze regels voor de beroepsuitoefening toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos en zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en zij op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 3. Indien naast deze algemene voorwaarden een specifieke product- of dienstvoorwaarde van toepassing is, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een adequate beoordeling van de producten, diensten en/of digitale inhoud door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Voordat het product wordt afgeleverd, deelt de ondernemer de consument schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee:
  a. het bezoekadres van de bedrijfsvestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, respectievelijk de wijze waarop hij van het herroepingsrecht kan worden vrijgesteld. de informatie over bestaande service na verkoop en garanties;
  d. de prijs inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud, in voorkomend geval de bezorgkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor annulering van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
  f. het standaardformulier voor annulering indien de consument over een herroepingsrecht beschikt.
 5. In geval van een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Recht om te annuleren
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen te annuleren zonder opgave van redenen. De annuleringstermijn loopt af na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het recht op opzegging uit te oefenen, moet u ons (zie details hieronder) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model-annuleringsformulier, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het Volgende Biertje
Julianaplein 7D, 1097DN, Amsterdam, Nederland
E-mail: jeroen@hetvolgendebiertje.nl
KvK-nummer; 82753350
BTW-identificatienummer; NL003723404B27

Artikel 7 - Gevolgen van de annulering
Als u deze overeenkomst annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van de levering (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Wij zullen de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u als gevolg van een dergelijke terugbetaling geen kosten hoeven te betalen. Wij kunnen de terugbetaling achterwege laten totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U zult de goederen terugsturen of aan ons overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw terugtrekking uit deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk zijn gepersonaliseerd.

Artikel 9 - De prijs
1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen voor de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Alle prijzen die bij de levering van producten of diensten worden vermeld, zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Uitvoering van een overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, diens leverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet nimmer afbreuk aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst tekort is geschoten.
 2. Onder extra garantie wordt verstaan elke verplichting van de ondernemer, diens leverancier, importeur of producent, waarbij hij aan de consument bepaalde rechten of aanspraken overdraagt die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is, indien hij tekortschiet in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken van bestellingen en het uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van aanvragen tot het verlenen van diensten.

 1. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft opgegeven.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na afwijzing conform het vorige lid zal de ondernemer de door de consument gedane betaling onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing, retourneren.
 4. Het risico van verlies en/of beschadiging van producten is voor rekening van de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument kenbaar gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Voortgezette uitvoeringsovereenkomsten: duur, beëindiging en verlenging
Beëindiging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de voorgaande leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
  - te allen tijde en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  - ten minste op dezelfde wijze als door hem is overeengekomen;
  - te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Uitbreiding
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd wordt gesloten en die strekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
 5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode van maximaal drie maanden indien de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn bedraagt maximaal drie maanden bij vaas de overeenkomst betreft een levering van dagbladen, kranten en weekbladen en tijdschriften die regelmatig voorkomt, maar minder dan één keer per maand.
 7. Een overeenkomst met een beperkte duur van regelmatige levering van proefdagbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
 8. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, kan de consument de overeenkomst te allen tijde na een jaar opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Tenzij in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na afloop van de bedenktijd of, indien er geen bedenktijd is, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag dat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten is het niet toegestaan om een voorschot van meer dan 50% te bedingen in de Algemene Voorwaarden. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om de ondernemer onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in de verstrekte of opgegeven betalingsgegevens.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan en de ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling te laat is verricht en hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de consument de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd en heeft de ondernemer het recht om de consument de eventuele buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% voor openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% voor de volgende € 2.500,- en 5% voor de volgende € 5000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van bovengenoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende gemelde klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over het product, de dienst of de service van de ondernemer kan ook worden ingediend bij de Stichting Webshop Keurmerk met een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website www.StichtingWebshopKeurmerk.org. De klacht wordt dan verstuurd naar de betreffende ondernemer en naar de Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na indiening van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, kunnen geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot producten of diensten die de ondernemer moet leveren of heeft geleverd, zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag (www.sgc.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Het geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan schriftelijk te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop.
 4. Indien de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. 6. Wanneer de ondernemer het geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet de consument binnen vijf weken na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk kenbaar maken of hij het geschil wenst te laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Indien de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken heeft gehoord, is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. De beslissing van de Geschillencommissie wordt genomen onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Arbitragecommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop).
  Een uitspraak van de Geschillencommissie is een bindend advies.
 6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling ervan staken indien de Ondernemer in surseance van betaling verkeert, failliet gaat of zijn bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk beëindigt voordat de Commissie een geschil ter terechtzitting heeft behandeld en een definitieve uitspraak heeft gedaan.
 7. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) erkende of aangeslotene geschillencommissie bevoegd is, voor de geschillen die voornamelijk betrekking hebben op verkoopmethoden of diensten op afstand is de Geschillencommissie Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd en voor alle andere geschillen is de geschillencommissie die door de SGC of Kifid is erkend en aangesloten bij de SGC of Kifid bevoegd.

Artikel 16 - Garantie door deze tak van industrie
1. De Commissie is van mening dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen. Webshop Keurmerk garandeert dat haar leden het bindend advies van de Geschillencommissie Webshop opvolgen, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantie herleeft indien na toetsing door de rechter het bindend advies is bevestigd en het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Webshop Keurmerk betaalt dit bedrag aan de Consument tot € 10.000,- per bindend advies. Indien het bedrag hoger is dan € 10.000,- per bindend advies, wordt € 10.000,- betaald. Voor het resterende bedrag heeft Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de leden zich aan het bindend advies houden.

 1. Voor de toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet op het Webshop Keurmerk en de vordering op de Ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,-, wordt de consument aangeboden de vordering ter zake van het meerdere over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en voor eigen rekening zal trachten betaling en nakoming van deze rechten te verkrijgen ter compensatie van de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Van deze algemene voorwaarden aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden van de
Stichting Webshop Keurmerk
1. De Stichting Webshop Keurmerk heeft een aantal wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aangebracht. 1. Deze algemene voorwaarden worden niet gewijzigd anders dan in overleg met de Consumentenbond.

 1. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig na bekendmaking op daartoe geëigende wijze, met dien verstande dat in geval van passende wijzigingen de voor de consument meest gunstige bepaling geldt gedurende de looptijd van een aanbod.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.
Bijlage I: Standaardformulier voor herroeping

Standaardformulier voor intrekking

(Vul dit formulier in en stuur het alleen terug wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Het Volgende Biertje
Julianaplein 7D, 1097DN, Amsterdam, Nederland
jeroen@hetvolgendebiertje.nl - Ik laat u
hierbij weten dat ik onze overeenkomst over de verkoop van de volgende producten wil herroepen: [specificatie van het product]*
de levering van de volgende digitale inhoud [specificatie van de digitale inhoud]*
de uitvoering van de volgende dienst [specificatie van de dienst].

- Besteld op*/ontvangen op* [datum van bestelling van de diensten of ontvangst van de producten]*
- [naam van de consument]
- [adres van de consument]
- [handtekening van de consument] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

*) Schrappen en/of aanvullen waar nodig.

Stuur ons een e-mail voordat u uw product terugstuurt (jeroen@hetvolgendebiertje.nl).